Rekrutacja w CLVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

2022/2023

Najczęściej zadawane pytania

Pytania o organizację pracy w szkole

Nie. Staramy się, by jak najwięcej klas zaczynało zajęcia od pierwszej godziny lekcyjnej, nie zawsze jest to jednak możliwe. Lekcje mogą zaczynać się również od 2. lub 3. lekcji, ale nie dotyczy to wszystkich dni w tygodniu.
Klasa dla sportowców zaczyna zajęcia od godz. 9.45.

Od godz. 7.15 mogą odbywać się konsultacje i obowiązkowe fakultety z wf (zajęcia do wyboru).

Staramy się, by lekcje kończyły się o 15:15. Po tej godzinie mogą odbywać się obowiązkowe zajęcia wf do wyboru - tzw. fakultety z wf.

Nie, ponieważ, to są zajęcia obowiązkowe dla danej klasy i znajdują się w planie lekcji. W tym samym czasie pozostali uczniowie mają swoje lekcje.

Nie, rozszerzenia są przypisane do klasy, nie ma możliwości zmiany rozszerzenia.

Lista podręczników jest udostępniona na stronie internetowej szkoły. Podręczniki do języków obcych uzgadniane są na początku września, po podzieleniu uczniów na grupy.

Liczebność klasy jest zgodna z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy i wynosi 27-34 uczniów.

W czasie wakacji sekretariat jest otwarty w godzinach 9:00-15:00.

A. DWA (dwujęzyczna z językiem angielskim) z rozszerzonymi historią, historią sztuki, językiem polskim; drugi język: język hiszpański

B. DWH (dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) z rozszerzonymi geografią, wos i językiem angielskim.

C. Matematyczno-biologiczna dla zawodników sportu kwalifikowanego, z rozszerzoną matematyką i biologią, języki obce: język angielski (rozszerzony), drugi język: hiszpański lub niemiecki.

D. Matematyczno-geograficzna, z rozszerzoną matematyką, geografią językiem angielskim języki obce: język angielski, drugi język: język hiszpański lub język niemiecki.

E. Biologiczno-chemiczna, z rozszerzoną biologią, chemią, językiem angielskim języki obce: język angielski, drugi język: język hiszpański

Dokumenty składane są zgodnie z rozporządzeniem MEN. Niezłożenie dokumentów w terminie powoduje “wypadnięcie” ucznia z systemu.

Należy pamiętać, że uczniowie deklarujący chęć uczenia się w klasach dwujęzycznych, mają krótszy czas na składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - tylko do 30 maja.
Po tym terminie wybór klasy dwujęzycznej będzie możliwy tylko w rekrutacji uzupełniającej.

Dokumenty może złożyć kandydat, opiekun prawny lub inna osoba, która zostanie upoważniona przez opiekuna kandydata.

Tak, na każdym etapie z wyjątkiem dostarczenia oryginałów, które należy złożyć osobiście w szkole. Może to zrobić kandydat, opiekun prawny lub inna osoba, która zostanie upoważniona przez opiekuna kandydata

Organizacja wyjazdu zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Jeżeli tylko będzie to możliwe, wyjazd odbędzie się w drugim tygodniu września.

Informacja zostanie podana pod koniec sierpnia.

Tak, po wcześniejszym umówieniu spotkania z sekretariatem szkoły.

Pytania o klasę dla sportowców

Nie ma jeszcze przepisów regulujących przebieg matury dla klas po szkole podstawowej. Dlatego nie wiemy, jak będzie wyglądała matura. Obecnie uczniowie realizujący przedmioty w zakresie rozszerzonym nie muszą ich zdawać na maturze. Informacje szczegółowe dotyczące wymagań maturalnych należy na bieżąco sprawdzć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacycjnej www.oke.waw.pl

Tak, jeśli nieobecność związana jest z zawodami, uczeń może zaliczyć sprawdzian w późniejszym, ustalonym z nauczycielem terminie.

Uczniowie w klasie dla sportowców rozpoczynają lekcje od 9:45. Skutkiem tego obowiązkowe szkolne zajęcia kończą się później. Dlatego trzeba zwrócić na to uwagę przy ustalaniu godzin popołudniowych treningów.

W klasach dla sportowców obowiązuje 1h wychowania fizycznego umieszczonego w planie lekcji, która jest obowiązkowa. Uczniowie z licencją sportową i uprawiający czynnie sport po przedstawieniu zaświadczenia z klubu (dwa razy do roku), są zwolnieni z pozostałych dwóch godzin wf.

Nie może. Uczeń jest zobowiązany realizować podstawę programową liceum.

Podczas składania kopii dokumentów, po zakwalifikowaniu się do szkoły.

Pytania o języki

Język angielski
I termin : 3 czerwca 2022 g. 9:30
II termin: 24 czerwca 2022 g. 13:00

Język hiszpański I termin: 2 czerwca 2022 g. 15:00
II termin: 28 czerwca 2022 g. 10:00

Uczniowie piszą sprawdzian kompetencji w szkole, w której wybrali w systemie rekrutacji oddział dwujęzyczny na pierwszym miejscu.

Rodzic składa podanie do dyrektora z prośbą o dodatkowy termin wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności np. zaświadczenie od lekarza.

Tak, stosujemy taką zasadę, jeżeli pojawia się różnica w poziomie umiejętności językowych.

W każdym roku liczba punktów jest inna. Zależy od wyniku sprawdzianu kompetencji i ocen na świadectwie. Dlatego nie należy przywiązywać się do punktacji z ubiegłych lat. Nie wiemy, jaka będzie w tym roku.

Jest to test ze znajomości słownictwa i struktur języka angielskiego lub hiszpańskiego.

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego będzie obejmował treści wymagane na poziom B1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Kandydat przystąpi tylko do egzaminu pisemnego.

Sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego będzie obejmował treści wymagane na poziom A1/A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Kandydat przystąpi tylko do egzaminu pisemnego.

Nauczanie dwujęzyczne polega na tym, że klasa dwujęzyczna ma zwiększoną liczbę godzin języka obcego i na co najmniej dwóch zajęciach edukacyjnych nauczanie prowadzone jest w języku polskim z elementami języka angielskiego lub hiszpańskiego - w zależności od klasy.

Przedmioty nauczane dwujęzycznie w roku szkolnym 2021/2022:
W języku hiszpańskim: geografia, historia, wos
W języka angielskim: chemia, biologia, wychowanie fizyczne

W klasach dwujęzycznych z językiem angielskim 6. W pozostałych klasach 4-5

W szkole pracuje native speaker języka hiszpańskiego.